مدیر کل حوزه ریاست


 

 دکتر ابوالقاسم سرآبادانی

مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه


bullet شرح وظایف

با هدف پيشبرد و نظارت بر حسن اجراي فعاليت هاي جاري دانشگاه مطابق با اهداف ذكرشده در اساسنامه دانشگاه، سند چشم انداز 20ساله و برنامه راهبردي دانشگاه، هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذيصلاح، تنظيم دستور جلسات و ابلاغ و پيگيري مصوبات، پيگيري دستورات رئيس دانشگاه، نظارت بر گردش امور و حسن اجراي عملكرد دبيرخانه‌هاي وابسته به دفتر اعم از دبيرخانه هاي شوراي دانشگاه، هيأت رئيسه، هيأت امنا، هيأت بدوي رسيدگي انتظامي اعضاي هيأت علمي، هيأت مميزه، هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی، هسته گزينش كاركنان، هيأت نظارت بر تشكلهاي اسلامي و دبيرخانه محرمانه، ايجاد هماهنگي بين رئيس دانشگاه، معاونان و مديريتهاي دانشگاه از جمله مديريتهاي حوزه رياست؛ به ايفاي وظايف خود مي پردازد.


bullet ارتباط

  • تلفن: 82882005
  • E-Mail: a.sarabadani@modares.ac.ir