ساعت کار


 
  • شنبه تا چهارشنبه:
    • گروه‌های خدمات فنی و سفارشات : از ساعت 7:30 الی 15
    • گروه‌های تامین مدرک و واحد تسویه حساب: از ساعت 7:30 الی 15
    • بخش مرجع و دیداری- شنیداری: از ساعت 7:30 الی 18
    • بخش امانت و گروه اطلاع‌رسانی: از ساعت 7:30 الی19
  • پنج شنبه‌ها:
    • بخش امانت، اطلاع‌رسانی : از ساعت 8 الی 13

  • كتابخانه مركزی از پذيرش دانشجويان كارشناسی و مقاطع پايين‌تر معذور است.
  • دانشجويان كارشناسی استعدادهای درخشان و نخبگان می‌توانند با ارائه مدرك معتبر و معرفی‌نامه از مراجع مربوط از تسهيلات كتابخانه بر اساس مقررات استفاده نمايند.