سرود دانشگاه


 
  • دانشگاه تربیت مدرس، تربیت مدرس، ما از تبار باران، فرزند آسمانیم، در راه علم و ایمان، پرشور و پرتوانیم، نام آوران علم ایم، پرتو ز گنج و خورشید، خصم شب و سیاهی، آئینه دار امید، در سایه سار قرآن، ما هم کلام دینیم، در بیکران دانش، آگاهی نوین ایم، دره التاج علم است تربیت مدرس، نور و سراج علم است تربیت مدرس، دانشگاه تربیت مدرس
  • ما روشنای ایمان، شاهین شب شکاریم، دانشوران ایران، توفنده استواریم، یاران روشن نور، ما مهد علم و دین ایم، هر دم شکوفه ای نو، هر دم فن آفرین ایم، خورشید علم و اخلاق، سر زد ز محفل ما، موج بلند کوشش، در بحر و ساحل ما، مولود انقلاب است، تربیت مدرس، امید انقلاب است، تربیت مدرس
  • دانشگاه تربیت مدرس، تربیت مدرس، دانشگاه پرشور، تربیت مدرس، غرق شکوه و نوره، تربیت مدرس