ارتباط با ما


 

bulletمعاونت آموزشی

  • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، معاونت آموزشی
  • تلفن: 82883145 - 82882014
  • دورنگار: 82884180
  • Website: Edu.modares.ac.ir
  • E-Mail: Edu@modares.ac.ir

bullet مدیریت آموزشی

  • تلفن: 82883287

bullet دفتر آموزش‌های آزاد

  • تلفن: 82884131

bullet دفتر امور هیأت علمی

  • تلفن: 82883464

bulletمدیریت  برنامه‌ريزی، گسترش و بازنگری

  • تلفن: 82883148 - 82883137

bullet مدیریت همکاری‌های آموزشی و آزمون

  • تلفن: 82883025