متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: مهدی خضری، گروه مهندسی پزشکی

خلاصه خبر:

  • عنوان: تشخیص احساس به کمک سیگنال‌های بیوالکتریک پیشانی
  • ارائه‌کننده: مهدی خضری
  • استاد راهنما: دکتر سید محمد فیروزآبادی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر محمدحسن مرادی (دانشگاه: صنعتی امیرکبیر)، دکتر علی مطیع نصرآبادی (دانشگاه: شاهد)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر علی محلوجی فر، دکتر بابک محمدزاده اصل
  • استاد مشاور: دکتر سید احمدرضا شرافت
  • مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، اتاق شورا (710)
  • تاریخ: 1394/12/12
  • ساعت: 8

چکیده
القای هوش عاطفی به کامپیوترها و ماشین‌ها یکی از زمینه‌های تحقیقاتی جدید در ارتباط‌های انسان و کامپیوتر است. مهارت‌های احساسی به کامپیوترها توانایی درک و تشخیص احساسات انسان‌ها و ارایه پاسخ مناسب می‌دهند. در این پژوهش، یک سیستم تشخیص احساس قابل اعتماد که قادر است با دقت و سرعت پاسخ‌دهی مطلوب حالت‌های احساسی مورد نظر را شناسایی کند، طراحی شده است. سه کانال از سیگنال‌های بیوالکتریک پیشانی به همراه معیارهای فیزیولوژیکی (فشارحجم خون، هدایت‌پوست و فاصله زمانی ضربان‌ها) به منظور کسب اطلاعات عاطفی مورد استفاده قرار گرفتند. شش احساس پایه شامل خشم، غم، ترس، تنفر، شادی و تعجب با نمایش قطعه‌های ‌ویدیویی از پیش انتخاب ‌شده برای افراد شرکت‌کننده درآزمایش ایجاد ‌‌شدند؛ به طور همزمان سیگنال‌های فیزیولوژیکی موردنظر ثبت شدند. سیستم تشخیص احساس در این مطالعه براساس دو طرح مختلف همجوشی خطی و با هدف به ‌کارگیری اطلاعات سیگنال‌ها به طورتطبیقی طراحی شد. در روش پیشنهادی اول، همجوشی تطبیقی پویای واحدهای طبقه‌بندی ‌مدنظر قرار گرفت. به هر واحد طبقه‌بندی براساس عملکرد گذشته در مرحله آموزش و همچنین با درنظرگرفتن عملکرد پویای آن در مرحله آزمایش وزنی نسبت داده شد. درنتیجه روش وزن‌دهی پویا، سیستم قادر است تا خود را به طور مطلوب با تغییرات سیگنال‌های ورودی سازگارکند. درطرح پیشنهادی دیگر که برمبنای همجوشی محلیِ تطبیقی واحدهای طبقه بندی است، فضای ویژگی‌ها با روش خوشه‌یابی فازی به بخش‌هایی افراز ‌شد؛ به طور همزمان، وزن‌های همجوشی واحدهای طبقه‌بندی با بهینه کردن یک تابع هدف مشترک تعیین ‌‌شدند. روش همجوشی محلی ارایه شده شایستگی طبقه‌بندی کننده‌ها را در زیرفضاهای ویژگی‌ها تطبیق می‌دهد؛ به این ترتیب بهترین طبقه‌بندی کننده برای هر زیرفضای ویژگی تعیین می‌شود. روش‌های همجوشی پیشنهاد شده با ارایه دقت مناسب (بیش از 80 درصد با روش‌های طبقه‌بندی استفاده شده) و داشتن پیچیدگی کم در مقایسه با روش‌های استفاده شده تاکنون، برای طراحی سیستم تشخیص احساس قابل اعتماد در کاربردهای عملی پیشنهاد می‌شوند.
کلمات کلیدی
احساس، سیستم تشخیص احساس، همجوشی تطبیقی واحدهای طبقه‌بندی، سیگنال‌های بیوالکتریک پیشانی، سیگنال‌های فیزیولوژیکی

3 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 2560