برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# اقتصاد توسعه (اختیاری) دکتر عباس عصاری و سید محمد حسن مصطفوی کارشناسی‌ارشد دوشنبه 18-15 پژوهشکده اقتصاد
# اقتصاد ایران (اختیاری) دکتر علیرضا ناصری کارشناسی‌ارشد سه شنبه 13-10 پژوهشکده اقتصاد
# اقتصاد منابع طبیعی (اصلی) دکتر حسین صادقی کارشناسی‌ارشد سه شنبه 17-14 کلاس 10
# پایان نامه (اصلی) کارشناسی‌ارشد
# اقتصاد خرد 2 (اصلی) دکتر بهرام سحابی دکتری دوشنبه 16-14 کلاس 10
# اقتصاد کلان 2 (اصلی) دکتر کاظم یاوری دکتری دوشنبه 12-10 کلاس 11
# اقتصاد سلامت 1 (اختصاصی) دکتر لطفعلی عاقلی دکتری یکشنبه 14-16 پژوهشکده اقتصاد
# برنامه ریزی توسعه و سلامت (اختصاصی) دکتر عباس عصاری دکتری یکشنبه 18-16 پژوهشکده اقتصاد
# آزمون جامع (اصلی) دکتری
# رساله (اصلی) کارشناسی‌ارشد