برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107203-02
 • مقبل باعرض عباس
 • کارشناسی ارشد
 • پایه
 • نوبت دوم
 • درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107203-01
 • مقبل باعرض عباس
 • کارشناسی ارشد
 • پایه
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107203-03
 • مقبل باعرض عباس
 • کارشناسی ارشد
 • پایه
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): پنج شنبه 08:00-10:00 مکان: مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107245-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • پایه
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 مکان: مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107004-01
 • رجب زاده قطرمی علی
 • کارشناسی ارشد
 • پایه
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 17:00-19:00 مکان: مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107003-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • پایه
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: دانشکده مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107194-02
 • دهقان نیری محمود
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • نوبت دوم
 • درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107194-03
 • اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): پنج شنبه 13:00-15:00 مکان: کلاس شماره 301
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107194-01
 • دهقان نیری محمود
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107192-02
 • اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • نوبت دوم
 • درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: دانشکده مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107192-03
 • اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107192-01
 • رجب زاده قطرمی علی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00 مکان: مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107002-01
 • مزینی امیرحسین
 • کارشناسی ارشد
 • پایه
 • روزانه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107010-01
 • افسر امیر
 • کارشناسی ارشد
 • پایه
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107191-02
 • افسر امیر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • نوبت دوم
 • درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: دانشکده مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107191-03
 • افسر امیر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): پنج شنبه 10:00-12:00 مکان: مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107191-01
 • افسر امیر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00 مکان: مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107244-01
 • آذر عادل
 • دکتری
 • پایه
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 16:00-18:00 مکان: کلاسهای ساختمان آموزش کل
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107240-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • پایه
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاسهای ساختمان آموزش کل
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107201-01
 • مقبل باعرض عباس
 • کارشناسی ارشد
 • پایه
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107201-03
 • رجب زاده قطرمی علی
 • کارشناسی ارشد
 • پایه
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107201-02
 • افسر امیر
 • کارشناسی ارشد
 • پایه
 • نوبت دوم
 • درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107008-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • پایه
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107018-01
 • عزیزی فیروزه
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00 مکان: مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107206-02
 • رجب زاده قطرمی علی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • نوبت دوم
 • درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107206-03
 • رجب زاده قطرمی علی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1107206-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: مدیریت واقتصاد
 • دریافت