برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# ارزیابی اقتصادی طرح ها (اختیاری) دکتر امیرحسین مزینی کارشناسی‌ارشد یکشنبه 16:30-13:30 کلاس درب جنوب
# تجارت بین الملل (اختیاری) دکتر بهرام سحابی کارشناسی‌ارشد یکشنبه 19:30-16:30 کلاس 10
# اقتصاد ایران (اختیاری) دکتر مهدی ذوالفقاری کارشناسی‌ارشد یکشنبه 12-9 کلاس درب جنوب
# اقتصاد پولی (اختیاری) دکتر مهدی ذوالفقاری کارشناسی‌ارشد یکشنبه 20-17 کلاس 12
# ارزیابی اقتصادی طرح ها (اختیاری) دکتر امیرحسین مزینی کارشناسی‌ارشد دوشنبه 17-14 کلاس 201 پردیس
# اقتصاد ایران (اختیاری) دکتر سجاد فرجی کارشناسی‌ارشد دوشنبه 13-10 کلاس 201 پردیس
# اقتصاد پولی (اختیاری) دکتر مهدی ذوالفقاری کارشناسی‌ارشد سه شنبه 17-14 کلاس 201 پردیس
# اقتصاد سنجی (اصلی) دکتز حسن حیدری کارشناسی‌ارشد یکشنبه 18-15 کلاس 10
# پایان نامه (اصلی) کارشناسی‌ارشد
# آزمون جامع (اصلی) دکتری
# رساله (اصلی) دکتری
# اقتصاد خرد 2 (اصلی) دکتر بهرام سحابی دکتری دوشنبه 16-14 کلاس 10
# اقتصاد کلان 2 (اصلی) دکتر کاظم یاوری دکتری دوشنبه 12-10 کلاس 11
# اقتصاد بین الملل پیشرفته 1 (اختصاصی) دکتر رضا نجارزاده دکتری دوشنبه 10-8 کلاس 11
# نظریه های پولی پیشرفته 1 (اختصاصی) دکتر حسن حیدری دکتری یکشنبه 17-15 کلاس 303
# اقتصاد سنجی (اصلی) دکتر حسن حیدری کارشناسی‌ارشد سه شنبه13-10 کلاس 201 پردیس