حوزه ریاست


 
هیات رئیسه

ریاست دانشکده

دکتر امير عبداله زاده

دکتر مرتضی احمدی

معاون آموزشی و دانشجویی

دکتر مرتضی احمدی

مدیران گروه ها


گروه مهندسی سیستم‌های سلامت


گروه مهندسی مالی

دکتر مسعود منجزی

دکتر مسعود منجزی
گروه استخراج

دكتر محمد رضا خالصی

دكتر محمد رضا خالصی
گروه فرآوری مواد معدنی

دكتر کامران گشتاسبی

دكتر کامران گشتاسبی
گروه مکانیک سنگ

دكتر سهراب سنجابی

دكتر سهراب سنجابی
گروه نانو مواد

دکتر علیرضا صبور روح اقدم

دکتر علیرضا صبور روح اقدم
گروه خوردگی و حفاظت از فلزات

دکتر رضا میراسمعیلی

دکتر رضا میراسمعیلی
گروه شناسایی و انتخاب مواد