فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: صورتجلسه ارزیابی جامع دکتری دکتری 12
فرم شماره 2: صورتجلسه آزمون کتبی ارزیابی جامع دکتری 11
فرم شماره 3: گواهی شرکت در آزمون دکتری دکتری 9
فرم شماره 4: طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 89
فرم شماره 5: فرم پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دکتری برای عناوین اعلام شده در جراید دکتری 2
فرم شماره 1: طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 119
فرم شماره 1: فرم مشخصات دانشجویان دانشکده علوم انسانی مشترک 17
فرم شماره 2: پرسشنامه نظرخواهی کیفیت آموزشی مشترک 3
فرم شماره 3: فرم درخواست تغییر برنامه درسی مشترک 1
فرم شماره 4: فرم درخواست تجدید نظر نمرة امتحانی پایان ترم مشترک 3
فرم شماره 5: فرم انصراف از تحصیل مشترک 11
فرم شماره 6: فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 24
فرم شماره 7: کاربرگ هماهنگی جهت برگزاری آزمون کتبی ارزیابی جامع مشترک 3
فرم شماره 8: فرم شماره 1 آزمون جامع مشترک 11فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: قرارداد فوق دکتری دکتری 9
فرم شماره 2: برگه پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دکتری برای عناوین اعلام شده در جراید دکتری 2
فرم شماره 3: فرم اعلان زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی به منظور پذیرش دانشجویان دکتری دکتری 3
فرم شماره 1: برگه مجله چکیده پایان نامه‌های ایران (مرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران) کارشناسی ارشد 11
فرم شماره 2: طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 62
فرم شماره 3: اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد 28
فرم شماره 1: برگه درخواست حق التالیف مقاله مشترک 9
فرم شماره 2: برگ درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی مشترک 19
فرم شماره 3: مشخصات اساتید ، دانشجویان و کارکنان ، جهت تحصیل/ آموزش/ فرصت مطالعاتی به خارج از کشور مشترک 10
فرم شماره 4: برگه چکیده فرصت مطالعاتی مشترک 5
فرم شماره 5: مدارک لازم جهت تسویه حساب فرصت مطالعاتی مشترک 5
فرم شماره 6: گزارش سالانه پیشرفت کار برنامه های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 7
فرم شماره 7: گزارش سه‌ماهه پیشرفت کار طرحهای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 23
فرم شماره 8: کاربرگ تقاضای صدور معرفی نامه همکار تحقیقاتی مشترک 3
فرم شماره 9: برگه درخواست پرداخت حق‌التالیف مخصوص دانشجویان مشترک 8
فرم شماره 10: فرم دریافت حق عضویت در انجمنهای علمی ـ تخصصی داخل و خارج کشور مشترک 3
فرم شماره 11: حکم تصویب موضوع پایان‌نامه/ رساله مشترک 26
فرم شماره 12: فرم گزارش سه ماهه مشترک 71
فرم شماره 13: فرم قرارداد مشترک 3
فرم شماره 14: فرم صورتجلسه مشترک 21
فرم شماره 15: فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان‌نامه‌/ رساله مشترک 13
فرم شماره 16: فرم مقالات مستخرج از پایان‌نامه/ رساله دانشجویان مشترک 17
فرم شماره 17: فرم انتخاب پایان‌نامه/ رساله برتر دانشجویی مشترک 9
فرم شماره 19: فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 23
فرم شماره 20: نمونه حاشیه بندی صفحات شروع هر فصل پایان نامه/ رساله مشترک 37
فرم شماره 21: برگه معرفی نامه مشترک 5
حکم استاد راهنمای دوم پایان‌نامه / رساله هیات علمی 7
مشخصات کارکنان ایرانی جهت ارائه مقاله در مجمع علمی خارج از کشور هیات علمی 1
فرم دریافت حق عضویت در انجمنهای علمی – تخصصی داخل و خارج کشور هیات علمی 2
فرم گزارش علمی از شرکت در مجمع علمی بین‌المللی خارج از کشور هیات علمی 0
برگه درخواست اعضای هیات علمی در خصوص دوره های آموزشی-تحقیقاتی کوتاه مدت هیات علمی 1
برنامه پژوهشی میان مدت اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 2
درخواست شرکت در کارگاههای خارج از کشور هیات علمی 0
فرم شماره 4: طرح تحقیق رساله دکتری (جدید) دکتری 86
فرم شماره 4: طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد (جدید) کارشناسی ارشد 74