دبیرخانه شورای راهبردی دانشگاه


 

bulletاعضای شورای راهبردی دانشگاه

ردیف نام و نام خانوادگی پست الکترونیکی
1 دکتر محمد تقی احمدی (رئیس شورا) mahmadi@modares.ac.ir
2 دکتر یعقوب فتح الهی fatolahi@modares.ac.ir
3 دکتر مختار جلالی m_jalali@modares.ac.ir
4 دکتر محسن محمدزاده mohsen_m@modares.ac.ir
5 دکتر سعید مینایی minaee@modares.ac.ir
6 دکتر علینقی مشایخی mashayek@sharif. ac.ir
7 دکتر سعید سمنانیان ssemnan@modares.ac.ir
8 دکتر جعفر توفیقی towfighi@modares.ac.ir
9 دکتر عادل آذر azara@modares.ac.ir
10 دکتر امیر البدوی albadvi@modares.ac.ir
11 دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری gholamho@modares.ac.ir
12 دکتر اصغر فهیمی فر fahimifar@modares.ac.ir
13 دکتر محمدرضا امین ناصری amin_na@modares.ac.ir
14 دکتر محمدرضا اصلاحچی eslahchi@modares.ac.ir
15 دکتر نسیم نهاوندی n_nahavandi@modares.ac.ir
16 مهندس حسین مرادی moradi@modares.ac.ir

bulletاعضای دبیرخانه شورای راهبردی دانشگاه

ردیف نام و نام خانوادگی پست الکترونیکی
1 دکتر سعید مینایی (رئیس) minaee@modares.ac.ir
2 مهندس حسین مرادی (دبیر) moradi@modares.ac.ir
3 آذردخت زاهدی Zahedi_a@modares.ac.ir
4 علی شکری shokri@modares.ac.ir
5 طاهره حسینی t_hosseini@modares.ac.ir
6 بهروز قلی پور gholipour@modares.ac.ir
7 قمر فرهادی g_farhadi@modares.ac.ir
8 گوهر قدس محمدی  

bulletاسناد بالادستی