ارزیابی عملکرد دانشکده‌ها


 

ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف ، پاسخی به نیازهای اطلاعاتی مدیران در عصر کنونی است، تا بتوانند با این اطلاعات نقاط قوت وضعف را شناسایی و در راستای ارتقا نقاط قوت و رفع نقاط ضعف اقدام نمایند . دانشگاهها نیز برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه رقابتی امروز به سیستم ارزیابی عملکرد نیاز دارند ، تا در قالب آن بتوانند کارایی و اثر بخشی فرآیند ، برنامه ها و منابع انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. ارزیابی عملکرد دانشکده ها ، به عنوان زیر مجموعه هایی از دانشگاه که موتور رشد دانشگاه می باشند ، ضروری و مهم است. در دیدگاه سیستمی، عوامل مختلف ورودی، فرآیند و خروجی در عملکرد دانشکده ها موثرند و تمامی آنها به نوعی بر کیفیت اثرگذارند.