ارزیابی عملکرد دانشکده‌ها


 

ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف ، پاسخی به نیازهای اطلاعاتی مدیران در عصر کنونی است، تا بتوانند با این اطلاعات نقاط قوت وضعف را شناسایی و در راستای ارتقا نقاط قوت و رفع نقاط ضعف اقدام نمایند . دانشگاهها نیز برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه رقابتی امروز به سیستم ارزیابی عملکرد نیاز دارند ، تا در قالب آن بتوانند کارایی و اثر بخشی فرآیند ، برنامه ها و منابع انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. ارزیابی عملکرد دانشکده ها ، به عنوان زیر مجموعه هایی از دانشگاه که موتور رشد دانشگاه می باشند ، ضروری و مهم است. در دیدگاه سیستمی، عوامل مختلف ورودی، فرآیند و خروجی در عملکرد دانشکده ها موثرند و تمامی آنها به نوعی بر کیفیت اثرگذارند.


bullet خوشه بندی دانشکده ها در زمینه های مختلف در سال 95-94

خوشه بندی، فرآیند دسته بندی مجموعه ای از اشیا به خوشه هایی است که اعضا درونی هر خوشه بیشترین شباهت را به یکدیگر و کمترین شباهت را نسبت به اعضا سایر خوشه ها داشته باشند. جهت تجزیه و تحلیل خوشه ها اشیا در فضای k بعدی (که در اینجا تعداد شاخص هاست) ، نمایش داده می شود. بردارها نشان دهنده مقادیر شاخص ها بوده و هدف خوشه بندی دسته بندی دانشکده ها با توجه به شاخص ها ، در خوشه هاست ، به طوری که اعضا هر خوشه بیشترین شباهت را با یکدیگر داشته باشند.

bullet خوشه‌بندی دانشکده‌ها از نظر شاخص‌های درآمد

گروه ویژگی دانشکده
گروه 1 بالاترین درآمد آموزشی حقوق
مدیریت و اقتصاد
گروه 2 بالاترین درآمد طرحهای تحقیقاتی مهندسی شیمی
مهندسی مواد و معدن
مهندسی مکانیک
مهندسی صنایع و سیستم ها
مهندسی برق و کامپیوتر
علوم زیستی
هنر و معماری

bullet خوشه‌بندی دانشکده‌ها از نظر هزینه حق‌التدریس اساتید مدعو به تعداد اعضای هیات‌علمی

گروه ویژگی دانشکده
گروه 1 کمترین هزینه حق التدریس اساتید مدعو مهندسی عمران و محیط زیست
مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی مکانیک
هنر و معماری
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع و سیستم ها
مهندسی مواد و معدن

bullet خوشه‌بندی دانشکده‌ها از نظر تعاملات با بیرون دانشگاه و بین‌المللی شدن

گروه ویژگی دانشکده
گروه 1 بیشترین تعاملات با بیرون دانشگاه از طریق انعقاد قراردادپروژه مهندسی مواد و معدن
مهندسی عمران و محیط زیست
مهندسی صنایع و سیستم ها
هنر و معماری
گروه 2 بیشترین دانشجویان کارشناسی ارشد بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
علوم پایه
علوم پزشکی
گروه 3 بیشترین دانشجویان دکتری بین المللی مدیریت و اقتصاد
حقوق

bullet خوشه‌بندی دانشکده‌ها از نظر نظم و ارسال به موقع نمرات

گروه ویژگی دانشکده
گروه 1 بالاترین درصد اعلام نمرات دروس در زمان مجاز کشاورزی
منابع طبیعی
علوم پایه
مهندسی شیمی
علوم زیستی
علوم پزشکی
هنر و معماری
مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی عمران و محیط زیست
مهندسی مکانیک

bullet خوشه‌بندی دانشکده‌ها از نظر مدت زمان فارغ‌التحصیلی دانشجویان

گروه ویژگی دانشکده
گروه 1 بیشترین فارغ التحصیلی دکتری در 5/4 سال و کمتر حقوق
علوم انسانی
علوم پایه
مهندسی شیمی
مهندسی برق و کامپیوتر
علوم ریاضی
منابع طبیعی
مدیریت و اقتصاد
علوم پزشکی
گروه 2 بیشترین فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد در 5/2سال و کمتر علوم زیستی
مهندسی صنایع و سیستم ها

bullet خوشه‌بندی دانشکده‌ها از نظر فعالیت‌های پژوهشی

گروه ویژگی دانشکده
گروه 1 بیشترین سرانه مقالات ISI

بیشترین سرانه مقالات در مجامع داخلی

علوم پایه
مهندسی شیمی
علوم زیستی
گروه 2 بیشترین سرانه مقالات غیر ISI علوم ریاضی
مهندسی مواد و معدن
گروه 3 بیشترین سرانه مقالات مجامع خارجی مهندسی عمران و محیط زیست
مهندسی برق و کامپیوتر
کشاورزی
علوم پزشکی
هنر و معماری
گروه 4 بیشترین سرانه کتب تألیفی مهندسی صنایع و سیستم ها
گروه 5 بیشترین سرانه مقالات علمی پژوهشی داخلی مدیریت و اقتصاد
علوم انسانی
منابع طبیعی
مهندسی مکانیک