شورای نظارت دانشگاه


 

پس از ایجاد دفتر نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه به عنوان دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی، این شورا از سال 1386 تا کنون جلسات خود را با هدف نظارت و ارزیابی نظام مند و مستمر بر عملکرد سطوح مختلف دانشگاه در راستای اهداف و برنامه های مصوب برگزار می نماید.

bullet وظایف و اختیارات شورای نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 • هدایت و راهبری فعالیت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و ارائه پیشنهادها به رئیس مؤسسه
 • بررسی و تصویب طرح های پیشنهادی مربوط به نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه
 • ارائه پیشنهادات لازم در زمینه فراهم آوردن منابع و امکانات مناسب برای انجام بهینه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت به رئیس مؤسسه
 • تنظیم و تصویب دستورالعمل های داخلی مرتبط با اجرای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه
 • گزارش های نظارت و ارزیابی معاونت ها ، دانشکده ها، واحد ها و گروه های کاری مؤسسه و ارائه آن به بخش های مربوط به منظور تغییر ، اصلاح و تدوین برنامه های بهبود کیفیت
 • بررسی و ارزیابی طرح ها و سیاستهای راهبردی ، توسعه رشته ها ، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، ایجاد گسترش گروه های آموزشی و ارتقای سطح واحدهای مؤسسه برای طرح و تصویب نهایی در شورای مؤسسه (شورای دانشگاه)

اعضای شورا شامل اعضای حقوقی و حقیقی می باشند که اعضای حقیقی متشکل از متخصصان و نخبگان دانشگاه توسط رئیس دانشگاه به مدت 2 سال انتصاب می شوند.

bullet اعضای شورا:

 • اعضای حقوقی
  • دکتر محمد تقی احمدی، رییس دانشگاه و رئیس شورا
  • دکتر نسیم نهاوندی، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی و دبیر شورا
  • دکتر مختار جلالی، معاون آموزشی
  • دکتر یعقوب فتح الهی، معاون پژوهشی
  • دکتر محسن محمد زاده، معاون پشتیبانی و منابع انسانی
  • دکتر محمد رضا اصلاحچی، معاون دانشجویی
  • دکتر محمد جواد ناطق، معاون فرهنگی و امور اجتماعی
  • دکتر سعید مینایی، مدیر برنامه ریزی، گسترش
 • اعضای حقیقی
  • دکتر محمد اقدسی
  • دکتر حسن دانایی فرد
  • دکتر مهرداد کوکبی
  • دکتر رضا محمدی
  • دکتر مهدی پورطاهری

bullet صورتجلسه‌ها:

جلسه یکم
22-8-1386
جلسه دوم
15-11-1386
جلسه سوم
23-02-1387
جلسه چهارم
03-04-1387
جلسه پنجم
25-06-1387
جلسه ششم
22-7-1387
جلسه هفتم
20-08-1387
جلسه هشتم
04-09-1387
جلسه نهم
02-10-1387
جلسه دهم
30-10-1387
جلسه یازدهم
14-11-1387
جلسه دوازدهم
12-12-1387
جلسه سیزدم
17-01-1388
جلسه چهاردهم
31-01-1388
جلسه پانزدهم
14-02-1388
جلسه شانزدهم
28-02-1388
جلسه هفدهم
11-03-1388
جلسه هجدهم
25-03-1388
جلسه نوزدهم
08-04-1388
جلسه بیستم
16-06-1388
جلسه بیست و یکم
30-06-1388
جلسه بیست و دوم
14-07-1388
جلسه بیست و سوم
11-08-1388
جلسه بیست و چهارم
25-08-1388
جلسه بیست و پنجم
25-08-1388
جلسه بیست و ششم
23-09-1388
جلسه بیست و هفتم
07-10-1388
جلسه بیست و هشتم
21-10-1388
جلسه بیست و نهم
05-11-1388
جلسه سی ام
19-11-1388
جلسه سی و یکم
03-12-1388
جلسه سی و دوم
17-12-1388
جلسه سی و سوم
16-01-1389
جلسه سی و چهارم
30-01-1389
جلسه سی و پنجم
13-2-1389
جلسه سی و ششم
10-03-1389
جلسه سی و هفتم
24-03-1389
جلسه سی و هشتم
07-04-1389
جلسه سی و نهم
01-06-1389
جلسه چهلم
15-06-1389
جلسه چهل و یکم
29-06-1389
جلسه چهل و دوم
19-07-1389
جلسه چهل و سوم
24-08-1389
جلسه چهل و چهارم
19-07-1389
جلسه چهل و پنجم
20-10-1389
جلسه چهل و ششم
04-11-1389
جلسه چهل و هفتم
16-12-1389
جلسه چهل و هشتم
22-01-1390
جلسه چهل و نهم
19-02-1390
جلسه پنجاهم
16-03-1390
جلسه پنجاه و یکم
13-04-1390
جلسه پنجاه و دوم
20-04-1390
جلسه پنجاه و سوم
21-06-1390
جلسه پنجاه و چهارم
18-07-1390
جلسه پنجاه و پنجم
30-08-1390
جلسه پنجاه و ششم
28-09-1390
جلسه پنجاه و هفتم
08-12-1390
جلسه پنجاه و هشتم
22-09-1393
جلسه پنجاه و نهم
12-11-1393
جلسه شصتم
17-12-1393
جلسه شصت و یکم
10-03-1394
جلسه شصت و دوم
15-06-1394
جلسه شصت و سوم
01-09-1394
جلسه شصت و چهارم
04-11-1394