شرح وظایف


 

سایر امور محوله از سوی رییس دانشگاه به عنوان بالاترین مقام اجرایی.

 1. اجرای دستورالعمل‌های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم‌های مربوط و تهیه مستندات لازم.
 2. پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد دانشگاه و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به مقامات ذیربط.
 3. نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های ارزیابی عملکرد در دانشگاه و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم.
 4. انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه‌های ارزیابی عملکرد و شاخص‌های مورد عمل در دانشگاه و ارائه پیشنهادهای لازم.
 5. انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه‌های ارزیابی عملکرد دانشگاه از طرف وزارت متبوع ارجاع گردد.
 6. تهیه و تنظیم برنامه‌های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحدهای دانشگاه برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد اقدام‌کنندگان با اهداف، برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط و شاخص‌های مورد ارزیابی دانشگاه.
 7. بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان بر اساس گزارشات واصله از واحد تکریم ارباب رجوع.
 8. تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت‌ها و کارکنان بر اساس بازرسی‌های انجام شده.
 9. تهیه گزارش‌های لازم بر اساس بازرسی‌های انجام شده در فواصل معین و ارائه به مقامات اجرایی دانشگاه.
 10. کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی‌های آشکار و پنهان و ارائه گزارش‌های لازم به مدیران ذیربط و بالاترین مقام اجرایی دانشگاه.
 11. آموزش و توانمند‌سازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش کارکنان دانشگاه.
 12. دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان دانشگاه.
 13. بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی.
 14. جمع بندی شکایات در مقاطع سه‌ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دانشگاه به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد.
 15. پیگیری از نتایج گزارش‌های تهیه شده.
 16. پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان.