اهداف و برنامه‌ها


 

bulletرئوس برنامه‌های دفتر نظارت، ارزیابی و بهبود عملکرد

 • برنامه‌های کوتاه مدت (شش ماه تا یک سال) (ساماندهی داده‌های عملکردی دانشگاه)
  • به‌گزینی شاخص‌ها
   • احصاء شاخص‌ها
   • اولویت‌گذاری شاخص‌ها
  • گردآوری داده‌ها
   • اخذ داده‌ها از سیستم‌ها
   • پالایش و نرمال‌سازی داده‌ها
   • آموزش و ارتقای دانش ارزیابی
   • برگزاری کارگاه‌های ارزیابی درونی
  • تولید گزارش‌های ادواری
   • گزارش شش‌ماهه شاخص‌های سطح یک
   • گزارش سالیانه شاخص‌های سطح دو
   • کارنامه تطبیقی سالیانه دانشگاه (ورود، خروجی و کیفیت)
  • استقرار انبار داده (Datawarehouse)
   • شناسایی ابعاد
   • مکعب‌سازی داده‌ها
   • داده‌کاوی
   • استخراج دانش
  • توسعه چارت سازمانی ارزیابی دانشگاه
    
 • برنامه‌های میان مدت (یک تا دو سال) (ارتقای فرهنگ ارزیابی در دانشگاه)
  • تعریف و تبیین مفاهیم ارزیابی در دانشگاه (نهادینه سازی)
   • جلسات با هیات رئیسه دانشکده‌ها
   • جلسات با مدیران
   • جلسات با دبیران ارزیابی دانشکده‌ها
  • آموزش و ارتقای دانش ارزیابی
   • برگزاری کارگاه‌های ارزیابی بیرونی
  • آگاهی‌رسانی برنامه‌ها و اقدامات
   • بروشور
    • معرفی ارزیابی و فلسفه آن
    • رویکردهای ارزیابی و کیس‌های موجود درجهان
    • نمایشی از برخی شاخص‌های دانشگاه
   • کتاب‌های تخصصی
   • فعال‌سازی، تقویت و روزآمدسازی سایت دفتر
   • طراحی و نصب پوستر و بنرهای مرتبط
  • رتبه‌بندی درون سازمانی
   • معاونت‌های دانشگاه
   • مدیریت‌های دانشگاه
   • دانشکده‌ها
   • گروه‌های آموزشی
   • واحدهای تابعه
     
 • برنامه‌های درازمدت (تحولی) (تا 4 سال) (استقرار هوش کیفیت در دانشگاه)
  • استقرار نظام خود ارزیابی
  • استقرار نظام جامع تضمین کیفیت در دانشگاه
  • استقرار نظام اعتبارسنجی دانشگاهی
  • توسعه نظام خود بهینه‌سازی
  • مهندسی مجدد فرایندها
  • نهادینه‌سازی نظام سایبرنتیک