متن کامل خبر


 
اعضای گروه بین رشته ای- فناوری آب دانشگاه منصوب شدند

خلاصه خبر: از سوی رئیس دانشگاه، اعضای گروه بین رشته ای- فناوری آب دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره دکتر مسعود قدسیان، دکتر مهدی وفا خواه، دکتر سید غلامرضا موسوی، دکتر محمد رضا شهبازبگیان، دکتر سمیه سیما،دکتر سعید مرید و دکتر علی باقری  به عنوان اعضای گروه بین رشته ای- فناوری آب دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای و نظر به تعهد، تجربه و شایستگی ایشان، به مدت سه سال به عنوان عضو گروه بین رشته ای- فناوری آب دانشکده مذکور منصوب می شوید.

4 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 32