متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء تعدادی از مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه آموزشی طراحی کاربردی منصوب و مدیران گروه های آموزشی آمار زیستی و زبان و ادبیات فارسی در سمت خود ابقاء شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر غلامحسین لیاقت با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک منصوب و دکتر انوشیروان کاظم نژاد با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه آمار زیستی دانشکده علوم پزشکی و دکتر سعید بزرگ بیگدلی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه در سمت خود ابقاء شدند.
همچنين رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر مجید محمدی مقدم مدیر پیشین گروه طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

10 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 232