متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی قدرت، بیماری شناسی گیاهی و علوم کامپیوتر و نظریه محاسبه منصوب و مدیر گروه آموزشی مهندسی زلزله در سمت خود ابقاء شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر رضا بیرانوند با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دکتر مجید پدرام با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی و دکتر منصور رزقی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه علوم کامپیوتر و نظریه محاسبه دانشکده علوم ریاضی منصوب و دکتر عباسعلی تسنیمی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه مهندسی زلزله دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه در سمت خود ابقاء شدند.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر محسن پاسامقدم مدیر پیشین گروه قدرت، دکتر ناصر صفائی مدیر پیشین گروه بیماری شناسی گیاهی و دکتر علی رجائی مدیر پیشین گروه علوم کامپیوتر و نظریه محاسبه به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

7 آذر 1397 / تعداد نمایش : 991