متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء تعدادی از مدیران گروه های آموزشی دانشگاه

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی فیزیک اتمی مولکولی، ذرات بنیادی و نظریه میدان ها، شیمی فیزیک و زمین شناسی اقتصادی، جغرافیای طبیعی، روانشناسی، روابط بین الملل، پترولوژی و ویروس شناسی در سمت خود ابقاء و مدیران گروه های علوم سیاسی، زمین شناسی و حقوق عمومی منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر علی باکوئی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه فیزیک اتمی مولکولی، دکتر علی ایمان پور با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه ذرات بنیادی و نظریه میدان ها، دکتر سهیلا جوادیان فرزانه با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه شیمی فیزیک و دکتر ابراهیم راستاد با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه زمین شناسی اقتصادی دانشکده علوم پایه، دکتر سیاوش شایان با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه جغرافیای طبیعی، دکتر آزاد فلاح با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه روانشناسی، دکتر سید مسعود شفائی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه روابط بین الملل، دکتر محمدرضا قربانی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه پترولوژی، دکتر حوریه سلیمانجاهی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه ویروس شناسی دکتر حسن سواری با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه حقوق بین الملل هر یک به مدت دو سال ابقاء شدند.
همچنین دکتر مسعود غفاری با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه علوم سیاسی، دکتر علی ارومیه ای با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه زمین شناسی، دکتر حسن سواری به عنوان سرپرست گروه حقوق عمومی دکتر حمید رضا مومنی با رتبه علمی دانشیار به عنوان عضو شورای پردیس دانشگاهی، دکتر مصطفی کریمیان اقبال با رتبه علمی دانشیار، دکتر حامد نجفی علمدارلو با رتبه علمی استادیار و دکتر سعید محرمی پور با رتبه علمی استاد به عنوان اعضای حقیقی شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشکده کشاورزی منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

28 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 622