متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی، مهندسی شیمی- زیست پزشکی، مخابرات و حشره شناسی دانشگاه منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر محسن نصرتی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی و مدیر گروه مهندسی شیمی- زیست پزشکی دانشکده مهندسی شیمی، دکتر محسن غفاری میاب با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و دکتر حمیدرضا حاجی قنبر با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه هر کدام به مدت دو سال منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر سید عباس شجاع الساداتی مدیر پیشین گروه مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی، دکتر حمید سعیدی مدیر پیشین گروه مخابرات و دکتر سعید محرمی پور مدیر پیشین گروه حشره شناسی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

6 دی 1396 / تعداد نمایش : 644