متن کامل خبر


 
انتصاب اعضاء هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه در شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم

خلاصه خبر: با حکم معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر فرامرز میرزایی به سمت رئیس گروه تخصصی زبان و ادبیات عربشورای عالی برنامه ریزی آموزشی و شورای گسترش آموزش عالی منصوب شد.

با حکم معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر فرامرز میرزایی به سمت رئیس گروه تخصصی زبان و ادبیات عربشورای عالی برنامه ریزی آموزشی و شورای گسترش آموزش عالی منصوب شد.
در بخشی از این حکم که به امضاء دکتر مجتبی شریعتی نیاسر رسیده، آمده است: در اجرای مفاد آئین نامه های شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و شورای گسترش آموزش عالی و نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، برای مدت دو سال به سمت رئیس گروه تخصصی زبان و ادبیات عرب منصوب می شوید.

انتصاب اعضاء هیأت علمی

گفتنی است دکتر خلیل پروینی و دکتر متقی زاده از اعضای هیأت علمی دانشگاه نیز به عنوان اعضای اصلی گروه تخصصی زبان و ادبیات عرب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و شورای گسترش آموزش عالی منصوب شدند.

15 آبان 1396 / تعداد نمایش : 1036