متن کامل خبر


 
ابقاء رئیس و اعضای شورای نظارت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

خلاصه خبر: دکتر محمد تقی احمدی با صدور احکامی، رییس و اعضای شورای نظارت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر را در سمت خود ابقاء کرد.

دکتر محمد تقی احمدی با صدور احکامی، رییس و اعضای شورای نظارت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر را در سمت خود ابقاء کرد.
بر این اساس دکتر حمیدرضا مؤمنی با رتبه علمی دانشیار، به عنوان رئیس و عضو شورای نظارت و دکتر پائیز عزمی با رتبه علمی استاد، دکتر محمد کاظم شیخ الاسلامی با رتبه علمی دانشیار، دکتر محمدحسن قاسمیان یزدی با رتبه علمی استاد، دکتر عبدالرضا نبوی با رتبه علمی استاد و دکتر احسان اله کبیر با رتبه علمی استاد به عنوان اعضای شورای نظارت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، ابقاء شدند.
رئیس دانشگاه همچنین در حکمی دکتر بابک محمدزاده اصل با رتبه علمی استادیار را به عنوان عضو جدید شورای نظارت دانشکده مذکور منصوب کرد.

18 مهر 1396 / تعداد نمایش : 1089